Независими експертни оценки и консултантски услуги, прилагайки най-добрите оценителки практики

Нашите оценителки услуги:

Оценки на недвижимо имущество

✅ Жилищни имоти – апартаменти, къщи, гаражи, паркоместа

✅ Търговски обекти – магазини, заведения, хотели

✅ Административни и офис сгради

✅ Обществени сгради

Оценка на движимо имущество

✅ Mашини и съоръжения

✅ Tранспортни средства

✅ Производствено оборудване

✅ Специална апаратура

✅ Обслужващи системи и инсталации

✅ Електронни устройства

Оценка на нематериални активи

✅ Търговски марки и търговски наименования

✅ Патенти и патентови технологии

✅ Софтуер

✅ Права на ползване – концесии

✅ Договори за прехвърляне на права

Бизнес оценки

✅ Анализ на финансовото състояние на компанията, както и цялостната стойност на капитала и дяловете на бизнеса или дадено търговско предприятие

✅ Определяне стойността на търговско предприятие

✅ Определяне стойността на дялове или акции от капитала

✅ Определяне стойността на вземания

Оценка на земеделски земи и трайни насаждения

✅ Оценката на качеството и количеството на селскостопанската продукция

Свържете се с нас